Avís legal

Aquestes condicions d'ús de la pàgina web regulen els termes d'accés i ús de Serveismèdia.cat i Festagemda.cat, propietat de Miquel Galló Badosa, amb domicili al C/ Galceran de Requesens, 13. Escala C, 3r 1a, 17251 – Calonge, amb el correu electrònic info@serveismedia.cat i NIF: 40538675 W, en endavant, “Serveis Mèdia i Festagenda”, que l'usuari del portal haurà d'acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal.

#1 Condicions d’ús

Us demanem que llegiu detingudament la informació que us facilitem. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials que s’hi contenen implica que heu llegit i acceptat, sense cap reserva, aquestes condicions. Serveis Mèdia i Festagenda es reserva el dret de denegar, suspendre, interrompre o cancel·lar l’accés o la utilització, totalment o parcialment, d’aquest lloc web a aquells usuaris o visitants que incompleixin qualsevol de les condicions previstes en aquest Avís Legal.

Aquest lloc web conté materials, com articles, fotografies, descripció de projectes i vídeos preparats per Serveis Mèdia i Festagenda, amb finalitats únicament informatives. Serveis Mèdia i Festagenda us informa que aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats en qualsevol moment sense notificació prèvia.

#2 Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

La totalitat del contingut d’aquest web, entenent per contingut a títol merament enunciatiu, textos, imatges, fitxers, fotografies, logotips, gràfics, marques, icones, combinacions de colors, o qualsevol altre element, l’estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials que s’hi inclouen, i el software, enllaços i d’altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i codis font necessaris per al funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Serveis Mèdia i Festagenda, o de tercers, sense que es puguin entendre cedits els drets d’explotació sobre aquests més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.

En particular, queden prohibides la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del disseny i la selecció i forma de presentació dels materials que s’hi inclouen. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats amb l’autorització expressa de Serveis Mèdia i Festagenda, i sempre que es faci referència a la titularitat de Serveis Mèdia i Festagenda, dels drets de propietat intel·lectual i industrial indicats.

Així mateix, queda prohibit descompilar, desassemblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i dels serveis que s’hi contenen, així com realitzar, respecte a tot o part d’aquests programes, qualsevol dels actes d’explotació descrits en el paràgraf anterior. L’usuari del lloc web haurà d’absternir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu o sistema de seguretat que puguin estar instal·lats per aquest.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Serveis Mèdia i Festagenda, o de tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al lloc web atribueix cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

#3 Enllaços

Els enllaços que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals Serveis Mèdia i Festagenda no exerceix cap tipus de control. Serveis Mèdia i Festagenda, no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés a aquestes a través d’aquest lloc web tampoc implica que Serveis Mèdia i Festagenda, recomani o n’aprovi els continguts.

#4 Modificacions

Amb l’objectiu de millorar el lloc web, Serveis Mèdia i Festagenda, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense una notificació prèvia, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, d’una manera unilateral.

Així mateix, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com qualsevol altra condició particular.

#5 Exclusió de responsabilitat

Qui utilitzi aquest lloc web ho fa pel seu propi compte i risc. Serveis Mèdia i Festagenda, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions derivats dels continguts d’aquest lloc web o d’altres continguts als quals es pugui accedir a través d’aquesta. Serveis Mèdia i Festagenda, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc no podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

La informació d’aquest lloc web es proporciona sense garantia de cap classe, ni explícita ni implícita, i podrà canviar-se o actualitzar-se sense avís previ.

Serveis Mèdia i Festagenda, no garanteix l’absència de virus, cucs o d’altres elements informàtics lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest web. En conseqüència, Serveis Mèdia i Festagenda, no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Així mateix, no es responsabilitza ni garanteix la disponibilitat ni continuïtat en l’accés a aquest lloc web o que aquest estigui lliure d’errors, i correspon a l’usuari del lloc web, en qualsevol cas, l’obligació de disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius o lesius.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Serveis Mèdia i Festagenda, pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per les presents condicions. L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de qualsevol contingut d’aquest lloc web es dona, en qualsevol cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

#6 Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit o inadequat

En el cas que qualsevol usuari del lloc web tingui coneixement que els enllaços remeten a pàgines amb continguts o serveis il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral, podrà posar-se en contacte amb Serveis Mèdia i Festagenda, indicant els extrems següents: Dades personals del comunicant: nom, direcció, número de telèfon, direcció de correu electrònic i descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat de l’enllaç.

En el supòsit de violació de drets, com ara els de propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui una persona diferent que el comunicant. Així mateix, haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui una persona diferent del comunicant. La recepció per part de Serveis Mèdia i Festagenda, de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que disposa la normativa relativa a serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

#7 Legislació

Les presents condicions d’ús regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola.

Anar amunt